دیگر رسانه‌ها

دیگر رسانه‌ها 59 (1)
0

گفت‌وگو با مردی از دیار مخمل و چخماق؛

ایرج رحمانپور، حنجره زخمی زاگرس از اتفاقی عجیب گفت که طی آن ایرانی‌هایی به اسم حمایت از هنرمندان موسیقی اقوام، از موسسه‌ای در سوئد پول می‌گیرند، بی آن که روح هنرمندان از این اتفاق باخبر باشد.