مصاحبه

مصاحبه محسن خلیلیان
0

محسن خلیلیان در گفت وگو با موسیقی فارس از ساخت کار محرمی خود خبرداد؛

موسیقی فارس-سارا صادقی: محسن خلیلیان رهبر ارکستر مهدی احمدوند ازاجرای این ارکستر و مراحل انتشار…

مصاحبه حمید خندان
0

بازگشتی دوباره برای پیشکسوت پاپ

کارهای مناسبتی تاریخ مصرف کوتاهی دارد

موسیقی فارس-سارا صادقی: حمید خندان گفت: تب کارهای مناسبتی الان خیلی داغ است؛ ولی تاریخ…