مصاحبه

مصاحبه
0

در سالنی که به جای اجرای «شجریان» اسب وماشین می برند؛

موسیقی فارس – سارا صادقی ؛ اغلب مردم تصور می کنند کنسرت مکانی برای تخلیه…

1 17 18 19 20 21 25