شکوه شیلر در تهران

موسیقی فارس-ایمان منافی: کریستوفر ون دیلن سرپرست گروه موسیقی شیلر، در آذرماه 96 برای برگزاری نخستین کنسرت در ایران به...