آوای«چارودار»

موسیقی فارس_محمدرضا سعیدی: آواز چاروداری یکی از غنی ترین آواز های موسیقی مازندران است که بازندگی چارودار خو گرفته است....