حال خوش در فال ما باشد

0

موسیقی فارس-سعیده بختم: پروردگارا
چنان کن امسال،
سالِ ما باشد…

سعادت، بختِ نیکو،
حال خوش در فال ما باشد…

پلیدی ها و زشتی های دنیا سهمِ اهریمن
قشنگی ها و خوبی های دنیا مالِ ما باشد…

پریشان حالی و اندوه، صد فرسنگ از ما دور
و رفاه و امن و آرامش رفیق حال ما باشد…

قطار زندگی که گاهگاهی خط عوض می کرد
پس از این روی ریلِ بهترین آمال ما باشد…

سیاهی گم شود در سالِ کهنه، سالِ نو سالِ
طلوع آفتاب از مشرقِِ اقبال ما باشد…

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

پاسخ دهید