آلفرد نیومن،موسیقی، هالیوود،فرهنگسرای نیاوران، نشست موسیقی