ایران کنسرت

مصاحبه ندابهزاد
0

گفت و گو با ندابهزاد نوازنده چیره دست سازهای کوبه ای:

موسیقی فارس-مرضیه فخار: درسالهای پس از انقلاب اسلامی فعالیت در حوزه موسیقی ، شکل دیگری…