بیژن کامکار

مصاحبه
0

گفت‌وگوبا حسین رضایی نیا:

امیدوارم کنسرت پیش رو درخور شاَن و منزلت استاد کامکارباشد

موسیقی فارس- لی‌لا رضایی:حسین رضایی‌نیا  ازنوازندگان سرشناسی است که تا کنون همکاری های بسیاری با…