حمید خندان

مصاحبه
0

بازگشتی دوباره برای پیشکسوت پاپ

کارهای مناسبتی تاریخ مصرف کوتاهی دارد

موسیقی فارس-سارا صادقی: حمید خندان گفت: تب کارهای مناسبتی الان خیلی داغ است؛ ولی تاریخ…