سعید خندق آبادی

مصاحبه
0

محسن خلیلیان در گفت وگو با موسیقی فارس از ساخت کار محرمی خود خبرداد؛

موسیقی فارس-سارا صادقی: محسن خلیلیان رهبر ارکستر مهدی احمدوند ازاجرای این ارکستر و مراحل انتشار…