مرجانه گلچین

مصاحبه
0

منیژه گلچین در گفت وگو با موسیقی فارس:

موسیقی فارس-منیژه گلچین از خوانندگان گروه «نوای گلچین» و خواهر بزرگتر مرجانه گلچین است که در خانواده ای موسیقی دان متولد شده است .