موسیقی فارس: رادیو انتخاب سکوی ویژه و انتخاباتی معاونت صدای جمهوری اسلامی با شعار صدای مردم، از موج FM ردیف...