سعید شهروز

مصاحبه
0

سعید شهروز از بی عدالتی مسئولان نمایشگاه در اجاره سالن ها انتقاد کرد

بعد از 18 سال نخواستم التماس کنم که سالنی در اختیار من بگذارند

موسیقی فارس – سارا صادقی: سعید شهروزگفت: با توجه به شرایط حاضر از تولید آلبوم…