حال استاد چطور است؟

موسیقی فارس: دکتر حسن عباسی، پزشک معالج استاد محمدرضا شجریان پستی را در اینستاگرام پیرامون وضعیت سلامتی استاد شجریان منتشر...